intro_desktop

intro_mobile

DRK Vorteile Ehrenamt

ብወለንትነት ምስራሕ የሐጉስ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ጥቕምታት እውን ይርከቦ እዩ።
ኣብዚ ብዛዕብኡ ተወሳኺ ሓበሬታ ትረኽቡ.

ኣብ ቀይሕ መስቀል ጀርመን ብወለንታውነት ክትሰርሑ ትደልዩዶ? ጸሓፉልና.

ውለንተኛነት ኣብ ቀ.መ.ጀ .

ኣብ ቀ.መ.ጀ . ብወለንትነት ንምስራሕ ክማላእ ዘለዎ ሕንጻጽ ቅጥዕታት የሎን። ፍሉይ ክእለት ቋንቋ ጀርመን ይኹን ዝተወሰን መዓርግ ትምህርቲ ወይ ሞያ እውን ኣይሕተትን እዩ። ኩሉ ምስ መትከላት ቀይሕ መስቀል ዝሰማማዕ ሰብ ክሳተፍ ይኽእል ኣዩ።

መትከላት ቀይሕ መስቀል፣

ሰብኣውነት

ንሰባት ንሕግዝ –
ክብረቶም ስለ ዝዓዘና

ዘይጽጉዕነት

ብመትከልና ንዋሳእ – ናይ ካልኦት ጽግዕተኛ ከይኮና

ዘይሻራውነት

ንኹሉ ሰብ ንሕግዝ –
ጥራይ ንጸበባ መዐቀኒ ብምግባር

ሓድነት

ንሕና ሓደ ቀይሕ መስቀል ኢና –
ኣብ ኩሉ ቦታታት ንኹሉ ሰብ

ብናጻ ድልየት

ካብ ሰብኣውንት ንብገስ –
ንመኽሰብ ዘይኮነ

ዓለምለኻውነት

ኣብ ምሉእ ዓለም ንሕግዝ –
ከም መሻርኽቲ ንናይ ሓብር ሽቶ

ገለልተኛነት

ተበግሶ ንወስድ –
ብዘይ ወገንነት

Join Ehrenamt - Trenner

einsatzdauer_desktop

ኣብ ቀ.መ.ጀ .ብወለንትነት ንምስታፍ ብዙሕ መንገድታት ኣሎ።

ንፍሉይ ኣዋን ምስታፍ ይከኣል ኣዩ፣ ከም ንኣብነት ኣብ ሓደ ናይ ሕጻናት፣ መንእሰያት ወይ ኣዛውንቲ ፕሮጀክት። ህቦብላ ወይ ናይ ምዕልቕላቕ ዕንወት ምስ ዘጋጥምን፣ ብዙሓት ሓገዝቲ ኣብ ዘድልዩሉ እዋንን ብሃንደበት ምእታው ይከኣል እዩ። እንተደኣ ሓደ ዕማም ናይ ቀይሕ መስቀል ብፍላይ ፈቲኹሞ፣ ንነዊሕ እዋን ብምስታፍ ክእለትኩምን ሓያል ጎድንኹምን ኣብኡ ከተዕሙቑ ትኽእሉ። ብሕልፊ ገለ ወለንታዊታት ንቀ.መ.ጀ . ንነዊሕ እዋን ምሕጋዝ ኣገዳሲ እዩ። ገሊኡ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝሓትት እዩ፣ ገሊኡ ድማ ብዙሕ ግዜ ዘየድልዮ ኣይኮነን።

einsatzdauer_mobile

ኣብ ቀ.መ.ጀ .ብወለንትነት ንምስታፍ ብዙሕ መንገድታት ኣሎ።

ዝተዓጻጸፈ ናይ ስራሕ ግዜ ኣብ ናይ ጀርመን ቀይሕ መስቀል

ንፍሉይ ኣዋን ምስታፍ ይከኣል ኣዩ፣ ከም ንኣብነት ኣብ ሓደ ናይ ሕጻናት፣ መንእሰያት ወይ ኣዛውንቲ ፕሮጀክት። ህቦብላ ወይ ናይ ምዕልቕላቕ ዕንወት ምስ ዘጋጥምን፣ ብዙሓት ሓገዝቲ ኣብ ዘድልዩሉ እዋንን ብሃንደበት ምእታው ይከኣል እዩ። እንተደኣ ሓደ ዕማም ናይ ቀይሕ መስቀል ብፍላይ ፈቲኹሞ፣ ንነዊሕ እዋን ብምስታፍ ክእለትኩምን ሓያል ጎድንኹምን ኣብኡ ከተዕሙቑ ትኽእሉ። ብሕልፊ ገለ ወለንታዊታት ንቀ.መ.ጀ . ንነዊሕ እዋን ምሕጋዝ ኣገዳሲ እዩ። ገሊኡ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝሓትት እዩ፣ ገሊኡ ድማ ብዙሕ ግዜ ዘየድልዮ ኣይኮነን።

turm_desktop

turm_mobile

ኣብ ቀ.መ.ጀ .ኣብ‘ዚ መዳያት ብወለንትነት ምስታፍ ይከኣል፣

DRK Sanitätsdienst bei Veranstaltungen

ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት

DRK Hilfe nach Unfällen oder Katastrophen

ሓገዝ ድሕሪ ሓደጋታት ወይ ዕንወት

DRK Rettung aus dem Wasser oder in den Bergen

ኣብ ቀላይ ወይ ኣብ ጎቦታት ሰብ ምድሓን

DRK Hilfe bei der Blutspende

ሓገዝ ኣብ ደም ምልጋስ

DRK Ältere Menschen mit wenigen sozialen Kontakten besuchen

ውሑድ ማሕበራዊ ርክባት ዘለዎም ኣዛውንቲ ምብጻሕ

DRK Geflüchteten beim Leben in Deutschland helfen

ዝተሰደዱ ኣብ ዝመጽሉ እዋን ምሕጋዝ

DRK Sport- und Bewegungsangebote machen

ናይ ስፖርት ወይ ምንቅስቓስ ቀረባት ምግባር

DRK Mitarbeit in Kleiderläden

ኣብ እንዳ ክዳውንቲ ምስራሕ

DRK ein eigenes Projekt realisieren

ናይ ገዛእ ርእስኹም ፕሮጀክት ምትግባር

DRK Beim Jugendrotkreuz mitmachen

ኣብ ናይ መንእሰያት ቀይሕ መስቀል ተሳተፉ

DRK Ehrenamtliches Engagement

ብዙሕ ከምኡ ዝኣመሰልን !

ኣብ እነካይዶ ውልቃዊ ዝርርብ፣ ኣየናይ ተሳትፎ ንዓኹምን ንቀ.መ.ጀ .ን ብዝበለጸ ይሓይሽ ብዝያዳ ንነጽሮ።

እንተደኣ ኣብ ቀ.መ.ጀ . ክትዋስኡ ደሊኹም፣ ኣብ ቦታኹም ንዘሎ ቀይሕ መስቀል ተወከሱ። ወይ መመልከቲኹም በዚ መራኸቢ ፎርም ትልእኩልና መራኸቢ ፎርም.

Join Ehrenamt - Trenner

Anker #vorteile

vorteile_desktop

ረብሓታት ወለንትነት

kreuz

ሰብ ምልላይ

ኣብ ቀ.መ.ጀ . ዝዋሳእ ኣካል ናይ‘ቲ ዓቢ ማሕበረሰብ ይኸውን። ብወለንትነት ርክባትኩም ምስ ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ትምስርቱ። ምስ ወለንታውያን መሳርሕትኹም ብሓባር ብምስራሕ ነቶም ኣብ ቦታኹም ዘለዉ ሰባት ሓገዝኩም ተቕርቡ።

kreuz

ክእለት ቋንቋ ምዕሟቕ

ቋንቋ ጀርመን ገና ኣይትኽኣሉ እምበር፣ ኣብ ቀ.መ.ጀ . ክትዋስኡ ትኽእሉ ኢኹም። ምስ ካልኦት ሰባት ብሓባር ብምስራሕ፣ ነቲ ኣብ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ዝቐሰምኩሞ ኣብ መዓላትዊ ተግባራት ክትጥቀሙሉ ስለ እትኽእሉ፣ ክእለት ቋንቋ ጀርምንኩም እናተመሓየሸ ይኸይድ።

kreuz

ደሞዝ ዝኽፈሎ ስራሕ ንምርካብ ዘሎ ተኽእሎታት ምዕባይ

ወለንታዊ ኮይንካ ምስርሕ ብተወሳኺ ይምህር እዩ። ፍሉይ ክእለታት ኣይድልን እዩ፣ ምኽንያቱ ክሳተፍ ንዝደሊ ሰብ ንምህሮ ኢና። ተሞኩሮ ዘለኩም ድማ ኣብ ቦታና ከተዕሙቕዎምን ከተመሓይሽዎምን ትኽእሉ። ስለ‘ዚ ብወለንትነት ምስታፍ ስራሕ ንምርካብ ይሕግዝ እዩ።

kreuz

ውልቃዊ ክእለት ምሃብ

ዝኾነ ሰብ ንኻልኦት ክሕግዘሉ ዝኽእል ክእለት ኣለዎ። ኣብ ቀ.መ.ጀ . ብወለንትነት ኣብ ማሕበረሰብ ብምውሳእ ንማሕበርና ተሀብትምዎ።

kreuz

ደስታ ኣብ ማሕበረሰብ

ብተወሳኺ ወለተኛነት ብዙሕ የሐጉስ እዩ ! ንፍልልያት ወዲሰብ ቁሩብ ግዜን ቁኑዕነትን ብምርኣይ፣ ጽቡቕ ነገር ከተግብሩ ምስ ዝደልዩ ካልኦት ሰባት ብሓባር ምስታፍ።

vorteile_mobile

ረብሓታት ወለንትነት

Vorteile des Ehrenamts

kreuz

ሰብ ምልላይ

ኣብ ቀ.መ.ጀ . ዝዋሳእ ኣካል ናይ‘ቲ ዓቢ ማሕበረሰብ ይኸውን። ብወለንትነት ርክባትኩም ምስ ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ትምስርቱ። ምስ ወለንታውያን መሳርሕትኹም ብሓባር ብምስራሕ ነቶም ኣብ ቦታኹም ዘለዉ ሰባት ሓገዝኩም ተቕርቡ።

kreuz

ክእለት ቋንቋ ምዕሟቕ

ቋንቋ ጀርመን ገና ኣይትኽኣሉ እምበር፣ ኣብ ቀ.መ.ጀ . ክትዋስኡ ትኽእሉ ኢኹም። ምስ ካልኦት ሰባት ብሓባር ብምስራሕ፣ ነቲ ኣብ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ዝቐሰምኩሞ ኣብ መዓላትዊ ተግባራት ክትጥቀሙሉ ስለ እትኽእሉ፣ ክእለት ቋንቋ ጀርምንኩም እናተመሓየሸ ይኸይድ።

kreuz

ደሞዝ ዝኽፈሎ ስራሕ ንምርካብ ዘሎ ተኽእሎታት ምዕባይ

ወለንታዊ ኮይንካ ምስርሕ ብተወሳኺ ይምህር እዩ። ፍሉይ ክእለታት ኣይድልን እዩ፣ ምኽንያቱ ክሳተፍ ንዝደሊ ሰብ ንምህሮ ኢና። ተሞኩሮ ዘለኩም ድማ ኣብ ቦታና ከተዕሙቕዎምን ከተመሓይሽዎምን ትኽእሉ። ስለ‘ዚ ብወለንትነት ምስታፍ ስራሕ ንምርካብ ይሕግዝ እዩ።

kreuz

ውልቃዊ ክእለት ምሃብ

ዝኾነ ሰብ ንኻልኦት ክሕግዘሉ ዝኽእል ክእለት ኣለዎ። ኣብ ቀ.መ.ጀ . ብወለንትነት ኣብ ማሕበረሰብ ብምውሳእ ንማሕበርና ተሀብትምዎ።

kreuz

ደስታ ኣብ ማሕበረሰብ

ብተወሳኺ ወለተኛነት ብዙሕ የሐጉስ እዩ ! ንፍልልያት ወዲሰብ ቁሩብ ግዜን ቁኑዕነትን ብምርኣይ፣ ጽቡቕ ነገር ከተግብሩ ምስ ዝደልዩ ካልኦት ሰባት ብሓባር ምስታፍ።

Join Ehrenamt - Trenner

ቀይሕ መስቀል ጀርመን

ቀይሕ መስቀል ጀርመን

ቀይሕ መስቀል ኣብ መላእ ዓለም፣ ወዲሰብ ጽቡቕ ንኽነብርን፣ ጥዕንኡ ሕሉው ክኸውንን፣ ካብ ዕንወት፣ ጸገማትን ኲናትን ክዕቆብን ዝዋሳእ ማሕበር እዩ። ኣህጉራዊን መለለዪ ምልክት ናይ‘ዚ ምንቅስቓስ ኣብ ብዙሕ ሃገራት እቲ ቀይሕ መስቀል ኮይኑ፣ ኣብ ገሊኡ ሃገራት ድማ ቀይሕ ወርሒ እዩ።

DRK Halbmond

ኣህጉራዊ ምንቅስቓሳት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን 190 ሃገራውያን ማሕበራት ዝሓዘለ ዝዓበየ ግብረሰናይ ውድብ እዩ። ቀይሕ መስቀል ጀርመን ኣካል ናይ‘ዚ ዓለምለኻዊ ማሕበረሰብ ኮይኑ፣ ካብ ልዕሊ 150 ዓመታት ኣትሒዙ ኣብ ኣብ ኩነታት ግጭትን ዕንወትን ንዘለዉን፣ ጥዕናዊ ወይ ማሕበራዊ ጸገማት ንዘለዎምን ከከም ጸገማቶም ሰፊሕ ሓገዛት የወፊ።

ቀይሕ መስቀል ካብ ዝምስረት ኣብ ነዊሕ ዓመታት ክብ ዝበለ ተሞኩሮታት ብዛዕባ ጸገማት ደቂሰብን እቲ ዝድሊ ሓገዛትን ስለ ዝኣከበ ክኢላዊ ሓገዛት ክገብር ይኽእል እዩ። እዚ ክኢላዊ ሓገዛት ኣብ ኩሉ ኣድለይቲ ቦታታት ንኽባጻሕ መታን፣ ቀይሕ መስቀል፣ ካብቶም ሰብ ምሕጋዝ ካብ ልቦም ዝደፍኡሉ፣ ሓገዝ ወለንታውያን የድልዮ እዩ።

እዚ ራእይና ልዕሊ 100 ሚልዮን ኣባላት ሓገዝቲ ይሽከምዎ። ኣብ ጀርመን ኣስታት ሰለስተ ሚልዮን ሰባት ኣብ ቀይሕ መስቀል ብወለንትነት ይዋስኡ።

stift_desktop

Animation Stift (Desktop + Mobile)

ርክብ

    * ናይ ግድን ክምላእ ዘለዎ


    ሓገዝ ዝረኽበሉ

    BfMFI Logo